Návštěvní řád

©Richard Horák

Návštěvní řád Chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně

 1. Chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně je majetkem Arcibiskupství pražského a slouží pro prohlídky veřejnosti a konání koncertů duchovní hudby, zůstává však stále posvátným prostorem ke slavení bohoslužeb. Chrám je Národní kulturní památkou a je součástí Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu památek světového dědictví UNESCO.
 2. Prohlídky chrámu sv. Mikuláše jsou možné individuálně, případně ve skupinách s vlastním průvodcem. Text o historii a výzdobě chrámu je k dispozici v českém a anglickém jazyce u pokladny – informačního centra kostela.
 3. Zajištění prohlídky s výkladem v českém jazyce je možné objednat přes oficiální webové stránky kostela www.stnicholas.cz.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců chrámu a níže uvedenými pokyny.
 5. Návštěvníci chrámu jsou povinni respektovat charakter chrámu jakožto posvátného prostoru a dodržovat tomu odpovídající pravidla chování (zachování ticha vyjma komentování prohlídek, klidný pohyb a vhodné oblečení, jak je obvyklé v křesťanských chrámech, tzn. oděv má dostatečně a důstojně zakrývat tělo alespoň od ramen ke kolenům, nepřípustné je lehání si na zem či lavici, muži vstupují do chrámu s nepokrytou hlavou).
 6. V chrámu se dále zakazuje: kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky, telefonovat, dotýkat se stěn a mobiliáře chrámu, manipulovat s ním a odnášet jakékoliv interiérové prvky.
 7. Vstup se zvířaty do interiéru chrámu, s výjimkou asistenčních psů, je zakázán.
 8. Děti mladší 10 let mohou chrám navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato osoba odpovídá za chování dítěte po celou dobu prohlídky.
 9. Na emporu (galerii) vstupují návštěvníci pouze na vlastní nebezpečí.
 10. Chrám nemá možnost bezbariérového přístupu, pohyb bez bariér je však možný v hlavní lodi kostela. Schodiště na emporu (galerii) nedisponuje bezbariérovými opatřeními. Kočárek lze zanechat na vyznačeném místě před vstupem na schodiště na galerii.
 11. Fotografování pro nekomerční účely je povoleno po zakoupení vstupenky bez použití blesku, stativu či jiného přídavného zařízení.
 12. Pořizovat filmové a fotografické materiály v interiéru chrámu pro komerční účely lze pouze na základě písemného povolení vlastníka chrámu.
 13. Je zakázáno veřejné publikování fotografií a videí pořízených v prostoru chrámu bez souhlasu vlastníka pro komerční účely, mj. na webových portálech.
 14. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor, které nejsou přístupné pro veřejnost (tato místa jsou zpravidla vymezena lany, případně informační cedulí).
 15. Během bohoslužeb není prohlídka chrámu možná, stejně jako fotografování.
 16. Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek i osoby, které svým nevhodným chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky, mohou být zaměstnanci chrámu vykázány z prostoru chrámu.
 17. Hrubé porušení návštěvního řádu a nerespektování pokynů zaměstnanců bude řešeno případně i v součinnosti s Policií ČR.
 18. Otevírací doba turistických prohlídek chrámu může být upravena pro potřeby mimořádných bohoslužeb, kulturních akcí nebo z technických důvodů. Informace o otevírací době a o změnách otevírací doby chrámu jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách kostela www.stnicholas.cz.
 19. Aktuální ceník vstupného je zveřejněn na oficiálních webových stránkách kostela www.stnicholas.cz.