Informace o zpracování osobních údajů

©Richard Horák

Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace poskytovaná ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Arcibiskupství pražské, IČO 004 45 100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Arcibiskupství pražské jmenovalo v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je společnost Lexius advokáti s.r.o., IČO 04666933, se sídlem Na Podkovce 281/10, Praha 4, pobočka Thákurova 676/3, Praha 6. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů můžete pověřence kontaktovat poštou na adrese sídla nebo pobočky, telefonicky na čísle 703 142 855, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@lexius.cz. Náš pověřenec je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Zpracování osobních údajů

Arcibiskupství pražské zpracovává osobní údaje za účelem zajištění provozu Kostela sv. Mikuláše na Malé Straně především v následujících oblastech:

·        Kamerové záznamy

Kamerové systémy využíváme k zabezpečení a ochraně našeho majetku, stejně jako k ochraně ostatních návštěvníků kostela a personálu. Tento účel je naším oprávněným zájmem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud dojde k podezření z trestného činu nebo přestupku, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů veřejné moci.

Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu. Výjimkou je situace, kdy jsme povinni je předat orgánům veřejné moci. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

·        Kontaktní formulář

Můžete využít možnosti kontaktovat nás přes formulář na internetových stránkách kostela, do nějž vyplňujete své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje budou následně zpracovávány za účelem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, abychom mohli na Vaši otázku reagovat adekvátní odpovědí.

Údaje z kontaktního formuláře uchováváme nejdéle po dobu 15 dní od ukončení komunikace a nikomu je nepředáváme.

·        Personalistická agenda, správa majetku a souvisejících smluvních vztahů

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Arcibiskupství pražské se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností Arcibiskupství pražské ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá Arcibiskupství pražské o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

Arcibiskupství pražské